• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "