• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

ท่านสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กๆ ได้ โดยการติดต่อขอเลือกเด็กๆที่ต้องการอุปการะ และร่วมเลี้ยงดูเด็กๆเพื่ออนาคตที่สดใสต่อไป

ช่วยประชาสัมพันธ์

ขอท่านช่วยบอกต่อถึงเรื่องราวของเด็กๆ บ้านนกขมิ้นกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเขาเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กๆ ร่วมกัน สนใจวิธีการอื่นๆ...

โครงการบ้านพักคนชรา

โครงการบ้านพักคนชรา ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ขาดสุขภาวะที่ดีในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เจ็บป่วย จึงจำเป็นยิ่งที่เราต้องช่วยกันมอบความรักความสุขในช่วงบั่นปลายชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจบังคับให้ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ จึงไม่มีใครดูแลลูกในช่วงกลางวัน มูลนิธิฯจึงอาสาดูแลลูกๆ ในช่วงที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน

โครงการส่งเสริมพันธกิจ

โครงการส่งเสริมพันธกิจ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นขออาสาเป็นตัวแทนของท่านเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย
Page 1 of 3