• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

bussiness2

bussiness2 (3)

โครงการบ้านพักคนชรา

22 January 2018 by 4599 Comment bussiness2 11571 Views
โครงการบ้านพักคนชรา ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ขาดสุขภาวะที่ดีในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เจ็บป่วย จึงจำเป็นยิ่งที่เราต้องช่วยกันมอบความรักความสุขในช่วงบั่นปลายชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้
Read more...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22 January 2018 by 2006 Comment bussiness2 3685 Views
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจบังคับให้ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ จึงไม่มีใครดูแลลูกในช่วงกลางวัน มูลนิธิฯจึงอาสาดูแลลูกๆ ในช่วงที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน
Read more...

โครงการส่งเสริมพันธกิจ

29 January 2016 by 7743 Comment bussiness2 19502 Views
โครงการส่งเสริมพันธกิจ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นขออาสาเป็นตัวแทนของท่านเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย
Read more...