• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

สาขาและโครงการต่างๆ  ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
     ตลอดการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ผ่านมา  มูลนิธิฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของท่านในการเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้  ส่งผลให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ขยายงานเพื่อรองรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ  จนกระทั่งปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศและมีอีกหลายโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กๆ


   
สาขาต่างๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
        1.บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ : เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯและบ้านเด็กชาย 3 ครอบครัว บ้านเด็กหญิง 1 ครอบครัว  บ้านพักนักศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
        2.บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี : เป็นที่ตั้งโครงการบ้านในสวน   เกษตรวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  มีบ้านเด็กชาย 1 ครอบครัว
        3.บ้านนกขมิ้นสุโขทัย : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กชาย 4 ครอบครัว
        4.บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่ : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กหญิง 3 ครอบครัว
        5.บ้านนกขมิ้นเชียงราย : โครงการบำบัดผู้ติดเสพติด
        6.บ้านนกขมิ้นประจวบฯ : เป็นที่ตั้งค่ายอบรมจริยธรรมฯและบ้านพักนักศึกษา