• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
     ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสารที่เด็กๆไท่ทีบ้านอาศัยจึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอนต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆเด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ให้ความสำคัญกับคำว่า "สถาบันครอบครัว" เป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็ก  ดังนั้นการดูแลเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลในรูปแบบของครอบครัว โดยจำลองครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ที่เป็นคู่สามี-ภรรยากันจริงๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กในแต่ละครอบครัว ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูกประมาณ 10 คน  เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง ภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่และพี่น้องกัน เหมือนกับครอบครัวโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นครอบครัวที่มีลูกมากเท่านั้นเอง  เด็กๆทุกคนจะได้รับความรัก  ความอบอุ่น  การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่บ้านอย่างใกล้ชิด  ได้รับการอบรมว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขตัวเอง และเด็กๆจะได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อว่าในอนาคตเขาจะกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สังคม

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "